Kiyoshi & Keiko / Japanese Enka - Maekawa Kiyoshi / Enka
  LP
  CD
  DVD

Maekawa Kiyoshi

Kiyoshi & Keiko

Kiyoshi & KeikoKiyoshi Maekawa & Cool Five To Keiko Fuji.
Сторона: А - Kiyoshi, B - Keiko.
Альбом записан в период, когда они были женаты.New
Ishihara Yujiro
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri

Copyright © 2005   mailto: