Catalogue / Japanese Enka - Maekawa Kiyoshi / Enka
  LP
  CD
  DVD

Catalogue

Maekawa Kiyoshi

Kiyoshi & Keiko
LP
Maekawa Kiyoshi Kiyoshi & Keiko

Kiyoshi Maekawa & Cool Five To Keiko Fuji.
Сторона: А - Kiyoshi, B - Keiko.
Альбом записан в период, когда они были женаты.


Zen Kyoku Syu 2005
CD
Maekawa Kiyoshi Zen Kyoku Syu 2005
Sampler

New
Ishihara Yujiro
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri

Copyright © 2005   mailto: